Cơ sở

Bảng chữ cái phụ âm
01
Bảng chữ cái nguyên âm
02
Học âm a, ua, o
03
Âm cuối và ký tự đặc biệt
04

Dễ

Học các âm ưa, e
05
Thanh điệu
06
Học các âm ay, aư, ô
07

Trung bình

Âm i, ia và iê
08
U và Ư
09
Âm ă
10

Khó

Nguyên âm kép
11
Bán âm ꪮ ꪯ
12
Bán âm vŏ (ꪫ), dŏ (ꪥ)
13

Nâng cao

Phụ âm kép
14
Phép đếm và can chi lịch Thái
15
Quam chiên lang
16