Lời mở đầu Chữ Thái được nhiều người nhận xét là một loại chữ khó viết, bởi nhiều ký tự khá giống nhau về hình dạng. Vì vậy, loại chữ này cần được viết nắn nót thì người đọc mới đọc dễ dàng. Nhằm giúp các bạn luyện viết tốt hơn, chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu chữ viết tay trên dòng kẻ ô ly như sau:
(Người học chuẩn bị vở ô ly và bút mềm)

I. Luyện viết phụ âm

1. Nhóm ký tự tối thiểu

2. Nhóm ký tự có đuôi cao 3 ô ly

3. Nhóm ký tự có đuôi cao 3,5 ô ly

4. Nhóm ký tự có đuôi hướng xuống dưới

II. Luyện viết từ

1. Từ có 'may' cao tiêu chuẩn

2. Từ có 'may' cao trên tiêu chuẩn 1/2 và 3,5 ô ly

3. Từ có 'may' cao trên phụ âm đầu. Chân cao tối thiểu 2,5 ô ly, cao tối đa 4 ô ly

4. Từ có 'mai siêng'. Ta đặt 'may' và 'mai siêng' sao cho gọn gàng và thẩm mỹ nhất


III. Bài luyện viết

1. Chép 1 đoạn trong tác phẩm Xống chụ xon xao [ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ] sau:

"ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪢ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪱꪉ ꪵꪩꪉ
ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪢ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪔꪱꪉ ꪉꪱꪥ
ꪩꪴꪀ ꪹꪄꪥ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪩꪸ꫁ꪉ ꪝꪷ꪿ ꪔꪱ ꪵꪣ꪿ ꪙꪱꪥ ꪭ꫁ꪽ ꪹꪖ꫁ꪱ
ꪊꪲ꪿ ꪄ꪿ꪱ ꪵꪝꪉ ꪼꪜ ꪹꪭꪙ ꪕꪱꪉ ꪻꪔ꫁ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪹꪀ
ꪊꪲ꪿ ꪄ꪿ꪱ ꪵꪝꪉ ꪹꪣ ꪕꪱꪉ ꪹꪘ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪭꪙ ꪁ꫁ꪱ
ꪊꪲ꪿ ꪄ꪿ꪱ ꪵꪀ꫁ꪫ ꪩꪴꪀ ꪹꪋ꫁ ꪹꪣ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪭꪙ ꪀꪲꪙ ꪨꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪷꪥ
ꪠꪺ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪙ ꪙꪱ
ꪼꪜ ꪀꪸ꪿ꪣ ꪜꪱ ꪻꪙ ꪙꪾ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪵꪄ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪠ꪿ꪱ
ꪼꪒ꫁ ꪜꪱ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪚꪮꪉ
ꪜꪱ ꪤꪴ꪿ ꪮꪮꪣ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪼꪬ ꪨꪱꪥ ꪫꪽ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪶꪎ꫁ꪣ
ꪮꪽ ꪣꪳ꫁ ꪔꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪑꪱꪣ ꪒꪲ
ꪜꪲ ꪹꪋꪙ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪹꪚꪙ ꪄꪳ꫁ꪙ
ꪝꪷ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱ꪿
ꪜꪲ ꪙꪲ꫁ ꪜꪲ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪶꪔ ꪹꪄꪉ ꪹꪣ ꪠꪴ꫁
ꪜꪲ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪘ꫁ꪱ ꪣꪱꪀ ꪹꪣ ꪠꪺ ꪨꪷ꫁ ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪭꪥ"

2. Hãy chép lại đoạn văn sau trong sử thi Quam Tô Mương kể về Thủ lĩnh Mường Muổi Ta Ngần (trị vì: 1376 - 1416) giúp Vua lào Samsenthai và chúa Mường Lay Pét Lạn, như sau:

"ꪑꪱꪣ ꪙ꫁ꪽ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ ꪣꪲ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪮꪮꪀ ꪵꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪋꪸꪉ ꪵꪕ꪿ꪙ ꪋꪸꪉ ꪔꪳ
ꪡꪱꪀ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪨꪺꪉ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪀꪱꪉ ꪣꪱ ꪬꪱ ꫛ ꪘꪰꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ
ꪹꪉꪷꪙ ꪼꪜ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪕꪾꪚ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪰꪒ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪲꪙ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪫꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪜꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪾꪚ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪭꪾ ꪼꪜ ꪔꪱꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪒꪱꪚ ꪒꪾ ꪶꪩꪒ, ꪶꪁ꫁ꪙ ꪹꪉꪷꪙ ꪁꪾ ꪣꪱ
ꪎ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪣꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪔꪷ꪿ ꪵꪭꪉ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ꫁ ꪒꪲ
ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪹꪮꪱ ꪼꪜ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪕꪾꪚ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ
ꪵꪩ꫁ꪫ ꪜꪴ꪿ ꪵꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪼꪕ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪋꪸꪉ ꪶꪒꪉ ꪋꪸꪉ ꪕꪮꪉ
ꪡꪱꪀ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪹꪮꪱ ꪋꪱ꫁ꪉ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪱꪣ ꪎꪲꪚ ꪶꪔ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ
ꪕꪴꪀ ꪝꪷ
ꪹꪩꪀ ꪶꪔ ꪻꪒ ꪒꪲ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪄꪲ꪿ ꪼꪜ ꪕꪾꪚ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪻꪬ꫁ ꪀꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪬꪱꪙ
ꪻꪬ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪩꪱꪉ ꪣꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ
ꪑꪱꪣ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪖꪳ ꫛ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪋꪸꪉ ꪵꪕ꪿ꪙ ꪋꪸꪉ ꪔꪳ
ꪹꪖꪷꪉ ꪭꪲꪣ ꪶꪎꪚ ꪙꪾ꫁ ꪭꪾ
ꪹꪖꪷꪉ ꪠꪱ ꪒꪾ ꪠꪱ ꪵꪒꪉ
ꪡꪽ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪁꪷ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪣꪱ
ꪄꪱ꫁ꪹꪎꪷ꪿ꪀ ꪁꪷ꫁ ꪒꪲ ꪹꪜꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪁꪮꪚ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪄꪽ ꪹꪉꪷꪙ ꪄꪽ ꪁꪾ ꪣꪮꪚ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ
ꪵꪩ꫁ꪫ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪎꪷ ꪼꪜ꪿ ꪎꪷ ꪩꪱ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪠꪙ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪴ꪿ ꪣ꪿ꪺꪙ
ꪀ꪿ꪱꪫ ꪹꪣꪷꪥ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪣꪱ ꪣꪱꪀ ꪣꪱ ꪀꪲꪙ
ꪶꪋꪣ ꪚꪙꪴ ꪒꪲ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪹꪏꪸꪉ ꪏꪱ꪿
ꪵꪩ꫁ꪫ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪕꪸꪉ ꪎꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ
ꪑꪱꪣ ꪙ꫁ꪽ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ
ꪵꪜꪒ ꪩ꫁ꪱꪙ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪝ꪿ꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪝꪷ꪿ꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ
ꪊꪰ꪿ꪉ ꪣꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪹꪢꪸꪒ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪹꪢꪸꪒ ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ
ꪎꪷ ꪻꪬ꫁ ꪔꪴꪀ ꪠꪱꪀ ꪔꪱꪀ ꪹꪕꪸ ꪋ꪿ꪮꪥ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪙ꫁ꪽ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪠꪱ ꪔꪴ ꪵꪣ꪿ ꪭꪱꪉ꫁ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿
ꪣꪱ ꪀꪲꪙ ꪢꪱꪉ ꪀꪱꪉ ꪔꪷ꪿ ꪀꪽ ꪒꪲ ꪵꪩ꫁ꪫ
ꪠꪱ ꪔꪴ ꪵꪣ꪿ ꪭꪱꪉ꫁ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪁꪳꪙ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ
ꪎꪷ ꪹꪣꪷꪥ ꪹꪕꪸꪉ ꪀꪱ꪿ ꪵꪜꪒ ꪩ꫁ꪱꪙ ꪣꪱ ꪣꪮꪚ ꪒꪲꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ
ꪄꪱꪒ ꪁꪱ꪿ ꪄꪱꪒ ꪊꪸ꫁ ꪒꪲꪙ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪋꪸꪉ ꪊꪱꪙ ꪫ꫁ꪱꪙ ꪮ꪿ꪱꪉ
ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪽ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪒꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ ꪹꪉꪷꪙ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪻꪬ꫁ ꪹꪎ ꪁꪾ ꪡ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪊꪸ꪿ꪙ
ꪎꪱ꫁ ꪜꪱꪀ ꪡ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪶꪥ꪿ꪙ
ꪈꪳꪒ ꪜꪱꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪣꪉ ꪊꪱꪥ, ꪹꪣꪉ ꪜꪸ
ꪚ꫁ꪱꪙ ꪮ꪿ꪱꪉ ꪣꪮꪚ ꪻꪬ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪺꪙ ꪀꪲꪙ
ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪀꪾꪚ ꪹꪣꪉ ꪚꪴ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪫꪱ"