BÀI 12 - BÁN ÂM ꪮ, ꪯ


ꪮ, ꪯ đóng vai trò như một phụ âm đầu (trong những từ khi phiên âm ra chữ Việt bắt đầu bằng nguyên âm), đồng thời xác định thanh điệu của từ đó.
Ngoài ra o thấp [ꪮ] còn là một may tương ứng với nguyên âm o.

1. ꪮ sử dụng làm nguyên âm o


ꪙꪮꪙ : òn-no-no lỏ non [ngủ]

ꪙꪮꪙ


 1. Những từ chỉ có phụ âm đầu và âm o mà không có phụ âm cuối, ta sử dụng may khít
  Ví dụ: ꪄꪷ꪿ /khó/ nghèo, ꪘꪷ /nò/ đủ
  (Xem lại bài 3)
 2. (Khi phiên âm bằng chữ Việt) những từ có hai nguyên âm, trong đó, có một nguyên âm o thì ta không dùng /ꪮ/ mà sử dụng /ꪫ/
  Ví dụ: ꪘꪱꪫ /nào/ rét, ꪄꪫꪱ /khòa/ (bên) phải

2. ꪮ, ꪯ đóng vai trò như một phụ âm đầu

ꪮ꪿ꪱꪙ : càn-no-o sáư-mài-nưng lỏ án [đọc]

ꪮ꪿ꪱꪙ


3. Bài tập

Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau:
 1. ꪜ꫁..ꪣ [pỏm] tròn

 2. ꪬ꪿.. [hón] không

 3. ꪘ [nó] măng

 4. ꪄꪱ..[khào] trắng

 5. ꪙꪱꪉ ꪮ꫁.. [nang ủa] Nàng Ủa

 6. ꪜ꪿ꪱ ..ꪙ [pá uồn] Pá Uôn