BÀI 11 - NGUYÊN ÂM KÉP


Chữ thái có những âm kép (may) được cấu thành từ 2 may khác
May Tên gọi Phiên âm
ꪹ..ꪱ
May cau
ꪼꪢ ꪹꪀꪱ
au
꫃.. May kê
ꪼꪢ ꪹꪀꪸ
ê
꫄.. May cơ
ꪼꪢ ꪹꪀꪷ
ơ

1. May cau [ꪹ..ꪱ] - vần /au/

Kết hợp may cưa phía trước và may ca phía sau ta được may cau. Ta viết phụ âm đầu ở giữa.

ꪹꪄ꫁ꪱ : càu-khò sáư-mài-xòng lỏ khảu [cơm]

ꪹꪄ꫁ꪱ


Chú ý: tránh nhầm lẫn
âm /ao/ viết là:..ꪱꪫ
âm /ua/ viết là: ..ꪺ
(Xem thêm bài 13)

2. May kê [꫃..] - âm /ê/

Kết hợp may cưa phía trước và may kia phía trên ta được may kê. Ta viết may cưa trước và may kia phía trên phụ âm đầu.

ꪹꪭꪸ : kề-ho lỏ hê [chưa]

ꪹꪭꪸ


ꪹꪜꪸꪒ : kết-đò-pò lỏ pết [vịt]

ꪹꪜꪸꪒ


3. May cơ [꫄..] - âm /ơ/

Kết hợp may cưa phía trước và may khít phía trên ta được may cơ. Ta viết may cưa trước và may khít phía trên phụ âm đầu.

ꪹꪉꪷꪙ : cờn-no-ngo lỏ ngơn [tiền]

ꪹꪉꪷꪙ


4. Bài tập

Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau
  1. ꪹ..ꪱ [thảu] già

  2. ꪹ..ꪣ [êm] mẹ

  3. ..ꪠꪷꪉ [phởng] ong

  4. ..ꪠ..[phết] cay

  5. ..ꪚ꪿.. [báu] không

  6. ꪹꪩꪷꪉ [lơng] thường xuyên