BÀI 10 - ÂM Ă (ĂM, ĂN, ĂNG, ẮT, ẮP)


1. Ôn lại phụ âm cuối

Phụ âm cuốiT.ư chữ ViệtVí dụ

/p/
pꪶꪔꪚ /tốp/, ꪋꪱꪚ /chạp/

/k/
c, ch, kꪠꪰꪀ /phắc/, ꪕꪱꪀ /tạk/, ꪵꪄ꪿ꪀ /khách/

/i/
iꪨꪱꪥ /lài/, ꪄ꫁ꪮꪥ /khỏi/

/t/
tꪔꪱꪒ /tát/, ꪫꪸꪒ /việt/

/m/
mꪎꪱꪣ /xàm/, ꪎꪺꪙ /xuần/

/n/
nꪙꪮꪙ /non/, ꪹꪜꪸꪙ /pền/

/ŋ/
ngꪎꪴꪉ /xùng/, ꪝꪸꪉ /piêng/, ꪵꪖꪉ /thành/

/u/ /ɔ/
u, oꪬ꫁ꪱꪫ /hảo/, ꪵꪄ꫁ꪫ /khẻo/, ꪜꪸꪫ /piều/,

2. Nguyên âm mang âm ă và cách sử dụng

May Tên gọi Ví dụ
..ꪰ
/ă/
May căng
ꪼꪢ ꪀꪰꪉ
ꪹꪣꪉ ꪡꪰꪉ /mương phăng/ Mường Phăng
..ꪾ
/ăm/
May căm
ꪼꪢ ꪀꪾ
ꪁꪾ /căm/ vàng
..ꪽ
/ăn/
May căn
ꪼꪢ ꪀꪽ
ꪠꪽ /phằn/ mơ
2.1 Các từ tiếng Thái mang âm ă thông thường sử dụng nguyên âm (may) căng

ꪠꪰꪀ : cắc-cò-phò lỏ phắc [rau]

ꪠꪰꪀ


ꪩꪰꪀ : cắc-cò-lo lỏ lặc [trộm]

ꪩꪰꪀ


ꪄꪰꪒ : cắt-đo-khò lỏ khắt [cài]

ꪄꪰꪒ


ꪜꪰꪉ : cằng-ngo-pò lỏ pằng [đền bù]

ꪜꪰꪉ


2.2 Những từ kết thúc bằng vần /ăm/ đều phải sử dụng may căm
ꪈꪾ꪿ : cằm-ngò sáư mài-nưng lỏ ngắm [suy nghĩ]

ꪈꪾ꪿


2.3 Những từ kết thúc bằng vần /ăp/ đều phải sử dụng may căm và kết thúc bằng phụ âm cuối /ꪚ/
ꪄꪾꪚ : cắp-bò-khò lỏ khắp [hát]

ꪄꪾꪚ


2.4 Những từ kết thúc bằng vần /ăn/ đều phải sử dụng may căn và không có phụ âm cuối
ꪋ꪿ꪽ : cằn-cho sáư-mài-nưng lỏ chăn [đẹp]

ꪋ꪿ꪽ


3. Những từ kết thúc bằng âm ă thường gặp

..ꪾ
/ăm/
..ꪽ
/ăn/
..ꪾꪚ
/ăp/
..ꪰꪉ
/ăng/
..ꪰꪀ
/ăc/
..ꪰꪒ
/ăt/

4. Bài tập

Hoàn thành các từ sau đây bằng cách thêm những ký tự còn thiếu:
  1. ..ꪾ [đằm] đen

  2. ꪊꪉ [chắng] mới, vừa mới

  3. ꪔꪰ꫁.. [tẳng] dựng

  4. ꪎ.. [xắp] đuổi

  5. ꪝ.. [păn] nghìn

  6. ꪭꪰꪉ [hăng] giàu

  7. ..ꪽ [phằn] mơ