BÀI 9 - ÂM U VÀ Ư


1. May cu và may ư

MayTên gọiPhiên âm
may cư
ꪼꪢ ꪀꪳ
[ư]
may cu
ꪼꪢ ꪀꪴ
[u]

2. Ghép từ, đánh vần

2.1 ꪣꪳ: cừ-mo lỏ mư [tay]

ꪣꪳ


2.2 ꪒꪳ꪿ꪀ: cừ-cò-đò sáư-mài-nưng lỏ đức [khuya]

ꪒꪳ꪿ꪀ


2.3 ꪜꪴ: cù-pò lỏ pù [cua]

ꪜꪴ


2.4 ꪭꪴ꪿ꪉ: cùng-ngo-ho sáư-mài-nưng lỏ hung [sáng]

ꪭꪴ꪿ꪉ


3. Những vần mang âm u và ư thường gặp

3.1 Vần mang may cu
VầnVí dụ
..ꪴꪚ
/up/
ꪔꪴꪚ/túp/ cái lều
..ꪴꪀ
/uk/uc/
ꪜꪴꪀ /púc/ dựng; /lụk/ con
..ꪴꪒ
/ut/
ꪀꪴꪒ /cút/ rau guột
..ꪴꪣ
/um/
ꪜꪴꪣ /pùm/ bụng
..ꪴꪙ
/un/
ꪚꪴꪙ /bùn/ phúc
..ꪴꪉ
/ung/
ꪎꪴꪉ /xùng/ cao

3.1 Vần mang may cư
VầnVí dụ
..ꪳꪚ
/ưp/
ꪩꪳꪚ /lựp/ ngập
..ꪳꪀ
/ưk/ưk/
ꪢꪱꪀ ꪮꪳꪀ/mák ứk/ quả bí
..ꪳꪒ
/ưt/
ꪮꪳꪒ /ứt/ nhịn
..ꪳꪣ
/ưm/
ꪔꪳ꪿ꪣ /tứm/ thêm
..ꪳꪙ
/ưn/
ꪥꪳꪙ /dưn/ thọ
..ꪳꪉ
/ưng/
ꪑꪳ꪿ꪉ /nhưng/ dâng
..ꪳꪫ
/ưu/
ꪬꪳꪫ /hừu/ (nghỉ) hưu

4. Bài tập

  1. ꪢ [mù] con lợn

  2. ꪊꪳ [chứ] nhớ

  3. ꪀꪴ [củ] vay

  4. ꪁꪳꪙ [cưn] đêm

  5. ꪏꪳ [sư] thẳng

  6. ꪋꪴ [chụ] người tình