BÀI 8 - HỌC ÂM I, IA/IÊ


Ngoài những may (nguyên âm) đứng sau và trước phụ âm đầu, chữ Thái còn có những may đứng trên và may đứng dưới phụ âm đầu. Ta sẽ học về cách sử dụng chúng trong bài này.

1. Ôn tập phụ âm

P.TỔ CAOP.TỔ CAO

[d]

[d]

[m]

[m]

[v]

[v]

2. Học nguyên âm (may)

MayTên gọiPhiên âm
may kì
ꪼꪢ ꪀꪲ
[i]
may kìa
ꪼꪢ ꪀꪸ
[ia/iê]

3. Ghép từ, đánh vần

3.1 ꪢꪲꪲ: kì-mò lỏ mì [gấu]

May ki được sử dụng như nguyên âm i tiếng Việt, ta viết may ki trên phụ âm đầu.

ꪢꪲꪲ


3.2 ꪣꪲꪲꪒ: kít-đò-mo lỏ mịt [dao]

ꪣꪲꪲꪒ


3.3 ꪊꪸ꫁: kìa-chò sáư-mài-xòng lỏ chỉa [giấy]

May kia được phát âm là 'ia', ta viết may kia trên phụ âm đầu.

ꪊꪸ꫁


3.4 ꪫꪸꪒ: kiết-đo-vo lỏ việt [Việt]

May kia còn được phát âm là 'iê'.

ꪫꪸꪒ


4. Các vần thường gặp

4.1 Các vần mang âm i
VầnVí dụ
..ꪲꪲꪚ
/ip/
ꪊꪲꪲꪚ /chíp/ gấp
..ꪲꪲꪀ
/ich/ik/
ꪝꪲꪲ꫁ꪀ /pịch/ lật; ꪜꪲꪲꪀ /pík/ cánh
..ꪲꪲꪒ
/it/
ꪠꪲꪲꪒ /phít/ sai
..ꪲꪲꪣ
/im/
ꪖꪲꪲ꫁ꪣ /thỉm/ vứt
..ꪲꪲꪙ
/in/
ꪒꪲꪲꪙ /đìn/ đất
..ꪲꪲꪉ
/ing/inh/
ꪑꪲꪲꪉ /nhinh/ con gái
..ꪫꪲꪲꪉ
/uynh/
ꪁ꪿ꪫꪲꪲꪉ /quynh/ Quỳnh
..ꪲꪲꪫ
/iu/
ꪄꪲꪲꪫ /khìu/ khét
..ꪫꪲꪲꪥ
/uy/
ꪬꪫꪲꪲꪥ /hùy/ Huy

4.2 Các vần mang âm ia, iê
VầnVí dụ
..ꪸꪚ
/iêp/
ꪩꪸꪚ /liệp/ men theo
..ꪸꪀ
/iak/iêc/
ꪫꪸꪀ /viạk/ việc ; ꪯꪸ꫁ꪀ /yệc/
..ꪸꪒ
/iêt/
ꪄꪸꪒ /khiết/ nhái
..ꪫꪸꪥ
/uya/
ꪅꪫꪸꪥ /khuya/
..ꪸꪣ
/iêm/
ꪬꪸꪣ /hiềm/ giữ gìn, bảo vệ
..ꪸꪙ
/iên/
ꪜꪸ꪿ꪙ /piến/ thay
..ꪫꪸꪙ
/uyên/
ꪀꪫꪸꪙ /quyền/ Quyên
..ꪸꪉ
/iêng/
ꪠꪸꪉ /phiềng/ bằng phẳng
..ꪸꪫ
/iêu/
ꪜꪸꪫ /piêu/

5. Bài tập

Thêm các ký tự còn thiếu để hoàn thành các từ sau.
  1. ꪜ [pì] năm

  2. ꪎꪸ꪿ [xía] địu

  3. ..ꪸ꫁ [bỉa] lạng

  4. ꪣ [mi] có

  5. ꪣꪲꪲ꪿.. [mìinh] Minh

  6. ꪩꪸꪉ [liệng] chăn

  7. ꪜꪲꪲꪀ [pík] cánh

  8. ꪫꪸ.. [viạk] công việc