BÀI 3 - ÂM A, UA, O


1. Ôn tập phụ âm

Phụ âm tổ thấpPhụ âm tổ cao

[b]

[b]

[h]

[h]

[ng]

[ng]


[n]

[n]


[p]

[p]

2. Học nguyên âm

STTMayTên gọiTương ứng
1May ca
[ꪼꪢ ꪀꪱ]
a
2May cua
[ꪼꪢ ꪀꪺ]
ua
3May o
[ꪼꪢ ꪮ]
o
4 .ꪷMay khít
[ꪼꪢ ꪄꪲꪒ]
o*

3. Ghép từ, đánh vần

3.1. ꪚꪱꪙ: càn-no-bò lỏ bàn [hoa ban]

ꪚꪱꪙ


3.2. ꪉꪺ: cùa-ngõ lỏ ngũa [con bò]

ꪉꪺ


3.3. ꪭ꫁ꪮꪙ: họn ò-nõ-hõ sáư-mài-sòng lỏ họn [nóng]

ꪭ꫁ꪮꪙ


3.4. ꪭꪷ꫁: họ khít-hõ sáư-mài-sòng lỏ họ [họ, họ hàng], (từ đồng nghĩa: ꪎꪲ꪿ꪉ /xính/)

ꪭꪷ꫁


May khít dùng khi nào?
May khít dùng cho các từ chỉ có phụ âm và nguyên âm o như:
ꪭꪷ (ho) , ꪜꪷ (pò), ꪨꪷ (lò).
Dùng nguyên âm ꪮ khi nào?
Nguyên âm ꪮ dùng cho những từ chỉ có một nguyên âm o trước phụ âm cuối, ví dụ: ꪔ꪿ꪮꪙ (tón), ꪁꪮꪙ (con), ꪨ꫁ꪮꪙ (lỏn).

4. Bài tập

Viết các từ tiếng Thái sau bằng chữ Thái, bằng cách điền vào chỗ trống.

Từ tiếng TháiÝ nghĩaGợi ý
Đầy đủ
Nómtrẻ trungꪘ꪿..ꪣ
Pànꪜ..ꪙ
Bùa(Hoa) senꪚ..