Danh sách các vần


Thống kê các vần chữ Thái

Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ
..ꪱ a ꪜꪱ - pà
..ꪫꪱ ua, oa ꪉꪺ - ngua
..ꪺ uô, uâ ꪜꪺ - pùa
..ꪱꪚ ap ꪬ꪿ꪱꪚ - háp
..ꪫꪱꪚ oap
..ꪱꪀ ac, ak pák (nói)
..ꪫꪱꪀ oac, oak khóak (con quạ)
..ꪺꪀ uôk, uôc ꪀ꪿ꪺꪀ - quốc
..ꪱꪥ ai ꪨꪱꪥ - lài
..ꪫꪱꪥ oai ꪁꪫꪱꪥ - quai
..ꪺꪥ uôi ꪬ꫁꫁ꪺꪥ - huổi
..ꪱꪒ at ꪩꪱꪒ - lạt (chợ)
..ꪫꪱꪒ oat, uat ꪭꪫꪱꪒ - hoạt
..ꪺꪒ uât, uôt ꪁꪺꪒ - cuột
..ꪱꪙ an ꪚ꫁ꪱꪙ - bản
..ꪫꪱꪙ oan ꪄꪫꪱꪙ - khoàn
..ꪺꪙ uân, uôn ꪣ꪿ꪺꪙ - muôn
..ꪱꪉ ang ꪜꪱꪉ - pàng
..ꪫꪱꪉ oang, uang ꪀ꫁ꪫꪱꪉ - quảng
..ꪺꪣ uôm, uâm ꪀꪺꪣ - cuồm
..ꪱꪣ am ꪎꪱꪣ - xàm
..ꪫꪱꪣ oam, uam ꪁꪫꪱꪣ - quam
..ꪺꪉ uâng, uông ꪩꪺꪉ - luông
..ꪱꪫ ao ꪩꪱꪫ - Lao
ꪹ..ꪱ au, âu ꪹꪨ꫁ꪱ - lảu
ꪼ.. ay, ây ꪼꪡ - phay
ꪻ.. ꪻꪊ - chàư
..ꪷ o ꪩꪷ - Lo
..ꪮꪚ op ꪔꪮꪚ - tóp
..ꪮꪀ oc, ok ꪚꪮꪀ - bók
..ꪮꪥ oi ꪙ꫁ꪮꪥ - nọi
..ꪮꪒ ot ꪜꪮꪒ - pót
..ꪮꪙ on ꪙꪮꪙ - non
..ꪮꪉ ong ꪄꪮꪉ - khòng
..ꪮꪣ om ꪠꪮꪣ - phòm
ꪵ.. e ꪵꪏ - múa
ꪵ..ꪚ ep ꪵꪠꪚ - phép
ꪵ..ꪀ ek, ach ꪵꪚꪀ - bék (vác), ꪵꪖ꪿ꪀ - thách
ꪵ..ꪫꪀ] oek ꪵꪔ꪿ ꪵꪅꪫꪀ - té khọek
ꪵ..ꪒ et ꪵꪜꪒ - pét
ꪵ..ꪣ em ꪵꪔ꫁ꪣ - tẻm
ꪵ..ꪙ en ꪵꪎꪙ - xèn
ꪵ..ꪉ eng, anh ꪵꪒꪉ - đèng, ꪵꪖꪉ - thèng (Mường Thanh)
ꪵ..ꪫ eo ꪵꪄ꫁ꪫ - khẻo
ꪵ..ꪫꪥ oe ꪵꪅꪫꪥ - khoe
ꪹ.. ưa ꪹꪣ - mưa
ꪹ..ꪚ ươp ꪹꪀꪚ - cướp
ꪹ..ꪀ ươc, ươk ꪹꪉꪀ - tồ ngựak, ꪹꪀ꪿ꪀ - cước
ꪹ..ꪒ ươt ꪹꪩꪒ - lượt
ꪹ..ꪥ ươi ꪹꪘ꪿ꪥ - nưới
ꪹ..ꪣ ươm ꪹꪨ꫁ꪣ - lưởm
ꪹ..ꪙ ươn ꪹꪥ꫁ꪙ - dượn
ꪹ..ꪉ ương ꪹꪨꪉ - lường
ꪶ..ꪥ ôi ꪶꪒꪥ - đồi
ꪶ..ꪚ ôp ꪶꪎꪚ - xốp
ꪶ..ꪀ ôk, ôc ꪶꪁꪀ - cộk, ꪶꪙ꫁ꪀ - nộc
ꪶ..ꪒ ôt ꪶꪩꪒ - lột
ꪶ..ꪣ ôm ꪶꪉꪣ - ngôm
ꪶ..ꪙ ôn ꪶꪬꪙ - hồn
ꪶ..ꪉ ông ꪶꪜꪉ - pồng
..ꪲꪲ i ꪜꪲ - pì
..ꪲꪚ ip ꪊꪲꪚ - chíp
..ꪲꪀ ich, ik ꪝꪲꪲ꫁ꪀ - pịch; ꪜꪲꪲꪀ - pík
..ꪲꪲꪒ it ꪠꪲꪲꪒ - phít
..ꪲꪲꪣ im ꪖꪲꪲ꫁ꪣ - thỉm
..ꪲꪲꪙ in ꪒꪲꪲꪙ - đìn
..ꪲꪲꪉ ing, inh ꪑꪲꪲꪉ - nhinh
..ꪫꪲꪲꪉ uynh ꪁ꪿ꪫꪲꪲꪉ - quynh
..ꪲꪲꪫ iu ꪄꪲꪲꪫ - khìu
..ꪫꪲꪲꪥ uy ꪬꪫꪲꪲꪥ - hùy
..ꪸ ia ꪊꪸ꫁ - chỉa
..ꪸꪚ iêp ꪩꪸꪚ - liệp
..ꪸꪀ iak, iêc ꪫꪸꪀ - viạk
..ꪸꪒ iêt ꪄꪸꪒ - khiết
..ꪫꪸꪥ uya ꪅꪫꪸꪥ - khuya
..ꪸꪣ iêm ꪬꪸꪣ - hiềm
..ꪸꪙ iên ꪜꪸ꪿ꪙ - piến
..ꪫꪸꪙ uyên ꪀꪫꪸꪙ - quyền
..ꪸꪉ iêng ꪠꪸꪉ - phiềng
..ꪸꪫ iêu ꪜꪸꪫ - piêu
..ꪴ u ꪜꪴ - pù
..ꪴꪚ up ꪔꪴꪚ - túp
..ꪴꪀ uk, uc ꪜꪴꪀ - púc; ꪩꪴꪀ - lụk
..ꪴꪒ ut ꪀꪴꪒ - cút
..ꪴꪣ um ꪜꪴꪣ - pùm
..ꪴꪙ un ꪚꪴꪙ - bùn (phúc)
..ꪴꪉ ung ꪎꪴꪉ - xùng
..ꪴꪥ ui ꪯꪴꪥ - ui
..ꪳ ư ꪣꪳ - mư
..ꪳꪥ ưi
..ꪳꪚ ưp ꪩꪳꪚ - lựp
..ꪳꪀ ưk, ưk ꪖꪳꪀ - thứk
..ꪳꪒ ưt ꪮꪳꪒ - ứt
..ꪳꪣ ưm ꪔꪳ꪿ꪣ - tứm
..ꪳꪙ ưn ꪥꪳꪙ - dưn
..ꪳꪉ ưng ꪑꪳ꪿ꪉ - nhưng
..ꪳꪫ ưu ꪬꪳꪫ - hừu
..ꪾ ăm ꪈꪾ꪿ - ngắm
..ꪽ ăn ꪋ꪿ꪽ - chăn
..ꪾꪚ ăp ꪄꪾꪚ - khắp
..ꪰꪉ ăng ꪜꪰꪉ - pằng
..ꪰꪀ ăc ꪩꪰꪀ - lặc, ꪠꪰꪀ - phắc
..ꪰꪒ ăt ꪄꪰꪒ - khắt

Hướng dẫn

- Nhập vào ô "Search" bằng chữ Việt (không dấu thanh điệu) hoặc chữ Thái để tìm kiếm.
- Nhấp vào "Show" để chọn số dòng hiển thị trong 1 trang.
- Nhấn vào ô [Previous | 1 | 2 | 3 | ... | Next] cuối bảng để xem nhiều hơn.